Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden downloaden als PDF

 

Artikel 1. Definities

G-Workplace: G-Workplace B.V. of een tot de G- Workplace B.V. behorende onderneming ex. art 2:24a , 2:24b, of 2:24c BW.

Afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon met wie G-Workplace de zakelijke Overeenkomst sluit of wil sluiten, of voor wie G-Workplace een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolger(s).

Partijen: Afnemer en G-Workplace gezamenlijk.

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst: Overeenkomst, inclusief bijlagen, tussen G-Workplace en Afnemer.

Software: Zowel software ter zake waarvan de rechten van intellectuele eigendom bij anderen dan G-Workplace berusten, als software ter zake waarvan de rechten van intellectuele eigendom bij G- Workplace liggen, alsmede deze tezamen.

Dienst: Iedere op grond van de Overeenkomst door G-Workplace te verrichten werkzaamheid, hieronder mede begrepen advisering, alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Afnemer.

Gebruiksrecht: Het recht op grond waarvan Afnemer bevoegd is tot het installeren en gebruiken van Software overeenkomstig het overeengekomen gebruik;

Prestatie: De door G-Workplace te leveren Software, de door deze te verrichten Dienst of het door deze te verstrekken Gebruiksrecht dan wel een combinatie daarvan;

Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens als bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG.

Persoonsgegevens: De persoonsgegevens zoals bedoeld in de zin van de Toepasselijke Wet die door de Verwerker ten behoeve van de doeleinden van de Verwerkingsverantwoordelijke onder de Overeenkomst worden verwerkt.

Toepasselijke Wet en Regelgeving: De toepasselijke geldende wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”) en bijbehorende geldende nationale regelgeving (de uitvoerende “UAVG”).

Verwerkersverantwoordelijk: Afnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van G-Workplace en op elke Overeenkomst.

2.2 Niettegenstaande de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de zijde van Afnemer nadrukkelijk uitgesloten.

2.3 In het geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of enige andere uiting van G-Workplace en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het gestelde in deze Algemene Voorwaarden.

3.4 G-Workplace is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal G-Workplace de Afnemer tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen tenminste twee maanden zitten, met het recht voor Afnemer de Overeenkomst op te zeggen binnen deze termijn met een opzegtermijn van dertig (30) dagen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Uitingen van G-Workplace, waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de website met betrekking tot Diensten en/of Software zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten.

3.3 De Overeenkomst komt, zo nodig met terugwerkende kracht, tot stand door de bevestiging van G-Workplace van de bestelling van Afnemer, of door aanvang van de uitvoering van de bestelling door G-Workplace.

3.4 Bevestiging dient schriftelijk, waaronder elektronisch (bijvoorbeeld via de website, het Formulier, per e-mail of per sms dan wel vergelijkbare technologieën) plaats te vinden.

3.5 De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Afnemer daartegen binnen drie werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar maakt.

3.6 G-Workplace heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling, bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. vooruitbetaling, of andere zekerheidsstelling, en kan zonder opgave van redenen een bestelling van Afnemer weigeren.

Artikel 4. Overige financiële bepalingen en tarieven

4.1 Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen.

4.2 Betaling door Afnemer dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden op basis van automatische incasso.

4.3 Als G-Workplace uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met betaling na het toesturen van een rekening, dan dient deze betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum op een door G-Workplace aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij anders is overeengekomen.

4.4 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Afnemer, mag G- Workplace schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aanpassen met inachtneming van een termijn van ten minste drie (3) maanden. Indien Afnemer niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, kan hij binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van de aanpassing de betreffende Overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

4.5 G-Workplace heeft de mogelijkheid jaarlijks, per 1 januari, haar prijzen en tarieven te indexeren conform het CBS prijsindexcijfer. Het recht van Afnemer tot opzegging als bedoeld in artikel 4.4 van deze voorwaarden is op deze indexatie niet van toepassing.

4.6 G-Workplace zal de door haar voorgenomen aanpassingen in haar tarieven zoals bedoeld in het vorige lid tenminste één (1) kalendermaand voor ingang daarvan kenbaar maken aan Afnemer.

4.7 Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van verschuldigde bedragen of tot opschorting van enige betaling.

4.8 In geval van niet of niet-tijdige betaling door Afnemer dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Afnemer rustende verplichting is G-Workplace gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere levering respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of Diensten te staken, onverminderd het recht van G-Workplace om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Afnemer te vorderen.

4.9 In geval Afnemer een van G-Workplace ontvangen factuur gegrond (geheel of gedeeltelijk) betwist, zal zij dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na verzending van de factuur schriftelijk aan G-Workplace mededelen onder vermelding van de gronden van betwisting. In dat geval is de betalingsverplichting van Afnemer ten aanzien van het betwiste deel van de factuur opgeschort tot het moment dat Partijen definitieve overeenstemming hebben bereikt over de vraag of het door Afnemer betwiste bedrag al dan niet door Afnemer dient te worden betaald, of tot het moment dat de betalingsverplichting door de rechter is vastgesteld.

4.10 Indien de Afnemer niet tijdig betaalt als in lid 3 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd. G- Workplace is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de Afnemer zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

4.11 Bij niet tijdige betaling als in lid 3 van dit artikel bedoeld, is de Afnemer naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 100,00.

Artikel 5. Overdracht

5.1 Afnemer krijgt niet eerder het Gebruiksrecht op de Software dan nadat Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 6. Duur en beëindiging van de overeenkomst

6.1 Partijen kunnen een Overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan of die naar zijn aard en inhoud door volbrenging eindigt niet tussentijds opzeggen.


6.2 Een Overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, wordt steeds met een periode van één jaar stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging met een termijn van drie (3) maanden vóór het verstrijken van het jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.3 Partijen kunnen een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt opzeggen. Opzegging dient te geschieden per aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.4 G-Workplace zal wegens opzegging niet tot schadevergoeding zijn gehouden.
Partijen kunnen een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder ingebrekestelling in geval van

Artikel 7. Klachten

7.1 Tenzij anders overeengekomen dient Afnemer klachten over Software en/of Diensten binnen dertig (30) werkdagen na verzending of aanvang van de (online-)terbeschikkingstelling van de Software respectievelijk na levering van de Diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klacht(en) aan G-Workplace mede te delen. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens G-Workplace ter zake van gebreken in geleverde Software en/of Diensten.

7.2 Het indienen van een klacht heft de (betalings)verplichtingen van Afnemer niet op, noch geeft zulks aan Afnemer het recht (betalings)verplichtingen op te schorten.

7.3 Afnemer dient G-Workplace te allen tijde naar haar beste kunnen in staat te stellen een klacht te onderzoeken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Ten aanzien van de Software, Dienst(en) en Prestatie(s) worden geen garanties afgegeven. Een beroep op enigerlei garantie door Afnemer is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2 De totale aansprakelijkheid van G-Workplace, op welke rechtsgrond dan ook (waaronder een vrijwaringsplicht of het schenden van een garantieverplichting), is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs.

8.3 Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar.

8.4 De totale aansprakelijkheid van G-Workplace zal nooit meer dan € 2.500,- (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) bedragen.

8.5 Samenhangende gebeurtenissen worden gezien als één gebeurtenis.

8.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die Afnemer moet

maken om de prestatie van 
G-Workplace aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. De schade wordt 
echter niet vergoed, indien de Overeenkomst is ontbonden;


b. de redelijke aantoonbare extra kosten die Afnemer moet maken voor het 
 noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of 
 systemen en daarmee samenhangende voorzieningen;

c. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de directe schade; en

d. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking 
 van schade.

8.7 Afnemer vrijwaart G-Workplace voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of lopende rentevergoedingen, verband houdende met de Prestatie.

8.8 Eventuele aanspraken op schadevergoeding dient Afnemer binnen drie (3) maanden na levering van de Prestatie bij G-Workplace te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

Artikel 9. Overmacht

9.1 G-Workplace noch Afnemer is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 


9.2 Onder overmacht wordt mede verstaan:

9.3 In het geval een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen ingevolge de Overeenkomst reeds is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar iets verschuldigd zijn.

Artikel 10. Verzuim en ontbinding

10.1 Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

a. Afnemer enige verplichting van de Overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;

b. G-Workplace goede gronden heeft te vrezen dat Afnemer in de nakoming tekort zal schieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

c. Afnemer zijn faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, in surséance verkeert, een onderhands akkoord aanvraagt, in een WHOA-traject verkeert dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

d. Afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;

e. Afnemer een natuurlijke persoon is en overlijdt.

10.2 G-Workplace is in de gevallen genoemd in artikel 10.1 gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:

a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Afnemer en/of;

b. enig door Afnemer aan G-Workplace verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen;

Artikel 11. Software

11.1 Partijen komen overeen dat G-Workplace ten aanzien van Software ter zake waarvan de rechten van intellectuele eigendom bij anderen dan G-Workplace berusten in haar hoedanigheid niet als juridisch leverancier van gebruiksrechten optreedt.

11.2 Wanneer G-Workplace Software en/of apparatuur van derden aan Afnemer levert zijn daarop de (licentie)voorwaarden van die derden van toepassing. Die (licentie)voorwaarden gelden boven en naast alle andere voorwaarden die Partijen hebben afgesproken. G-Workplace verstrekt Afnemer een kopie van die (licentie)voorwaarden of de hyperlink naar de website waar de voorwaarden kunnen worden gedownload.

11.3 G-Workplace draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de (al of niet juiste en tijdige) medewerking door de betreffende derde partij aan het realiseren en in stand houden van de Software. Ten aanzien van het realiseren en het correct functioneren van de Software, is niet G-Workplace maar de betreffende derde partij verantwoordelijk en aansprakelijk.

11.4 Wanneer die (licentie)voorwaarden van derden om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn tussen G-Workplace en Afnemer, of buiten toepassing worden verklaard, dan gelden deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op Software, apparatuur, databestanden, documentatie, of andere materialen die op grond van de Overeenkomst zijn ontwikkeld of aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld, berusten uitsluitend bij G-Workplace of bij diens toeleveranciers. 


12.2 G-Workplace verleent aan Afnemer een gebruiksrecht van de op grond van de Overeenkomst geleverde Software en gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst. 


Artikel 13. Gegevens en geheimhouding

13.1 Afnemer staat in voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, rechtmatigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van de door hem aangeleverde gegevens.

13.2 Afnemer zal zorgen voor alle relevante toestemmingen voor de beschikbaarstelling aan en het gebruik door G-Workplace van de door Afnemer aangeleverde gegevens ten behoeve van de uitvoering van een Overeenkomst, daaronder begrepen het verzamelen, gebruiken, verwerken, overdragen en verstrekken van persoonsgegevens.

13.3 Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid en/of persoonsgegevens betreffen.

Artikel 14. Bepalingen voor gegevensverwerking

14.1 Deze bepalingen van toepassing voor zover G- Workplace in het kader van de uitoefening van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Afnemer als zijnde Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens.

14.2  G-Workplace verwerkt alleen in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens.

14.3  Indien de Verwerker van oordeel is dat een verwerkingsinstructie van de Verwerkingsverantwoordelijke een inbreuk oplevert op de Toepasselijke Wet en Regelgeving, dan stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk, zonder onnodige vertraging in kennis.

14.4  G-Workplace is verwerker in de zin van de AVG en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van depersoonsgegevens.

14.5  G-Workplace geeft uitvoering aan de AVG zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst. Het is aan Verwerkings- verantwoordelijke om op basis van deze informatie te beoordelen of G-Workplace afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen die vereist worden in het kader van de verwerking en de rechten van betrokken voldoende zijn gewaarborgd.
 Verwerkersverantwoordelijke staat er tegenover G-Workplace voor in dat hij conform de AVG handelt.

14.6  G-Workplace streeft ernaar passende technische en organisatorische maatregelen (laten) nemen, die passend zijn bij de aard van de Persoonsgegevens en de opdracht waarin de gegevens worden verwerkt, de huidige stand van de techniek en daarmee gepaard gaande kosten. G-Workplace zal de Persoonsgegevens beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, zoals bedoeld in artikel 32 AVG. De Verwerkingsverantwoordelijke zal G-Workplace zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen van ieder verzoek, aanwijzing of andere mededeling van een daartoe bevoegde autoriteit (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens) betreffende de Persoonsgegevens.

14.7  In ieder geval zal G-Workplace ervoor zorgen dat alleen de door haar gemachtigde personen, die nodig zijn om de Persoonsgegevens te verwerken, toegang zullen hebben tot de Persoonsgegevens. G-Workplace zal desbetreffende personen passende instructies geven om ervoor te zorgen dat zij vertrouwelijk met de gegevens omgaan en bekend zijn met de relevante verantwoordelijkheden en verplichting van de Toepasselijke Wet.

14.8  G-Workplace neemt alle noodzakelijk maatregelen om te zorgen voor de naleving van de principes "Privacy by Design" en "Privacy by Default" zoals vastgelegd in artikel 25 AVG. G- Workplace kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.

14.9  Verwerkersverantwoordelijke kan G-Workplace verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. G-Workplace is niet verplicht om op dat verzoek haar beveiligingsmaatregelen aan te passen. Indien een verzoek tot aanpassing van de beveiligingsmaatregelen kosten met zich brengen, kan G-Workplace de kosten van de implementatie bij Verwerkersverantwoordelijke in rekening brengen. Partijen zullen hier pas aan gehouden zijn na schriftelijke overeenstemming.

Artikel 15. Inbreuk in verband met datalek

15.1  G-Workplace staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. In geval er sprake is van een Datalek, zal G-Workplace:

  1. zonder onredelijke vertraging na ontdekking daarvan de Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de Toepasselijke Wet daarover informeren, en

  2. redelijke maatregelen treffen conform het bepaalde in artikel 3 van de Overeenkomst om het Datalek te beperken en verdere en toekomstige Datalekken te voorkomen.

15.2  Het is aan Verwerkersverantwoordelijke om te beoordelen of de inbreuk in verband met Persoonsgegevens waarover G-Workplace Verwerkersverantwoordelijke in het kader van artikel 12.1 heeft geïnformeerd, gemeld moet worden aan de toezichthouder of betrokkene.

15.3  G-Workplace zal de Verwerkings- verantwoordelijke, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie die haar ter beschikking staat, in alle redelijkheid en billijkheid ondersteunen en op de hoogte houden van (nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van) het Datalek.

15.4  G-Workplace zal waar nodig de Verwerkingsverantwoordelijke assisteren bij het juist informeren van de toezichthouder(s) en betrokkenen over het Datalek conform het daarover bepaalde in de Toepasselijke Wet en Regelgeving.

15.5  G-Workplace is nimmer aansprakelijk voor de (correcte en/of tijdige uitvoering van de) op de Verwerkingsverantwoordelijke rustende meldplicht zoals bedoeld in artikel 33 en 34 van de AVG.

Artikel 16. Gegevensverwerking aan derden

16.1  Partijen komen overeen dat G-Workplace de contactgegevens en voor zover noodzakelijk Persoonsgegevens van Afnemer aan derden zal verstrekken, ter uitvoering van de Overeenkomst, zodat deze derden de gegevens kunnen gebruiken om rechtstreeks met Afnemer te communiceren voor de volgende doeleinden:

  1. voor de uitvoering van niet-standaard klantorders;

  2. doeleinden die verband houden met de levering van de Software aan de Afnemer, waaronder inbegrepen productupdates en/of bij beveiligingsincidenten;

  3. om ervoor te zorgen dat Afnemer op de hoogte wordt gebracht van beschikbare opties om de continuïteit in productvoorziening te handhaven, zoals bij faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, staking van bedrijfsactiviteiten of bedrijfsbeëindiging anders dan door fusie, splitsing of wijziging in de (feitelijke) zeggenschap zijdens G-Workplace;

  4. om klantenservice- en tevredenheidsonderzoeken uit te voeren.

16.2 Het is G-Workplace toegestaan om in het kader van de Overeenkomst gebruik te maken van subverwerkers en/of derden. G-Workplace zal de Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen voordat G-Workplace een subverwerker toevoegt of vervangt, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid heeft tegen de wijziging bezwaar te maken.

16.3  De Verwerkingsverantwoordelijke zal alleen bezwaar maken indien zij hiervoor zwaarwegende en gegronde redenen heeft.

16.4  Indien de subverwerker en/of derde gevestigd is in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, mag G-Workplace deze partij pas inschakelen na voorafgaande schriftelijke toestemming (waaronder mede begrepen per e- mail) van de Verwerkingsverantwoordelijke, welke toestemming de Verwerkingsverantwoordelijke niet op onredelijke gronden zal onthouden.

16.5  Workspace zal de door haar ingeschakelde subverwerker dezelfde verplichtingen opleggen als voor haarzelf uit deze Overeenkomst voortvloeien.

Artikel 17. Rechtskeuze, forumkeuze en overig

17.1  Op elke overeenkomst en rechtsbetrekking tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

17.2  Ook in die gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.

17.3  Elk geschil tussen Partijen zal worden beslecht door de rechtbank Den Haag, locatie Den Haag.

17.4  Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden volgens het Nederlandse recht ongeldig zou zijn in verband met strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Partijen blijven binden. In plaats van de ongeldige bepaling wordt gehandeld alsof Partijen, zo zij geweten hadden van de ongeldigheid van de bepaling, een met de bedoeling van de ongeldige bepaling overeenkomende bepaling overeengekomen waren, dan wel een bepaling die die bedoeling het dichtst benadert.

Laten we samenwerken!

Wij zijn jouw Google Partner voor langdurig zakelijk succes. Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij jouw team kunnen helpen om nog beter en efficiënter samen te werken.

  • map
  • mail
  • LinkedIn_HP.jpg