Privacyverklaring

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

G-workplace, aangesloten bij de KBenP Groep, verder te noemen: “G-workplace”.
Charlotte van Pallandtlaan 18,  2272 TR Voorburg, 070 - 300 06 84, info@g-workplace.com.

G-workplace verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via onze websites, e-mail en de telefoon. Daarnaast komt het voor dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat G-workplace hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van G-workplace persoonsgegevens aan G-workplace verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat G-workplace  deze gegevens verwerkt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

G-workplace verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Doelen voor verwerking

G-workplace verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • G-workplace analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • G-workplace volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • G-workplace verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

G-workplace bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Verstrekking binnen G-workplace

G-workplace kan op verzoek van medewerkers van G-workplace relevante persoonsgegevens  verstrekken ten behoeve van de processen van G-workplace. Die processen hebben te allen tijde als doel ten goede te komen aan de persoon, wiens persoonsgegevens verstrekt worden en/of aan de bedrijfsdoelen van G-workplace.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan G-workplace persoonsgegevens uitwisselen met derden. G-workplace kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met G-workplace en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer G-workplace aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen.

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

G-workplace zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat G-workplace zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft G-workplace passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. 

 

Uw rechten

U heeft het recht om G-workplace een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u G-workplace verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

G-workplaceCharlotte van Pallandtlaan 18,  2272 TR Voorburg, 070 - 300 06 84, info@g-workplace.com.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door G-workplace, laat dit dan vooral aan ons weten.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 april 2018.

G-workplace kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Laten we samenwerken!

Wij zijn jouw Google Partner voor langdurig zakelijk succes. Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij jouw team kunnen helpen om nog beter en efficiënter samen te werken.

 • map
 • mail
 • LinkedIn_HP.jpg